سیستم آزمونهای آنلاین جامع و دوره ای پرتو تبریز با هدف مدیریت آزمون های چهار گزینه ای طراحی و تولید شده است . از این سیستم  هم اکنون علاوه بر مجتمع آموزشی پرتو تبریز ( اجرای بیش از 100 هزار نفر آزمون در سال ) ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان  5 استان کشور نیز جهت برگزاری آزمون های استخدامی ، پدافندغیر عامل استفاده می نمایند.